Maliye'den uygun görüş Yazısı


 

                                                                                                                T. C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

BAKANLIĞINA

BAŞKANLIĞINA

 

MÜSTEŞARLIĞINA REKTÖRLÜĞÜNE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

SAYI:44602106-100-6301                                                                               07.07.2015

Bilindiği üzere; "'Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik" 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlığımızca hazırlanan 09.02.2015 tarihli ve 1402 sayılı Genel Yazı ile merkezi yönetim kapsamındaki idarelerinin, 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren altı ay İçerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyfa Bakanlığımızdan ayrıca bir uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştü.

Söz konusu uygun görüşün süresi 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ve idareler İtibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabilecek hizmet türlerini belirleyecek olan Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar uzatılmıştır.

Bu itibarla; idarelerin, önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan personel sayısı ile kendilerine münferiden Bakanlığımızca uygun görüş verilmiş ilave personel sayısını aşmamak kaydıyla mezkur Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanacağı tarihe kadar ayrıca bîr uygun görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür.

 

MehmetŞİMŞEK Maliye BakanıBaşa Dön